PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG “二” VÀ “两”

“二”và “两”cùng biểu thị số 2 nhưng cách dùng không giống nhau:


1. Khi đọc con số thì dùng “二”.
Ví dụ: 二,十二,二十二…
2. Khi biểu thị số thứ tự thì dùng “二”.
Ví dụ: 第二(thứ hai), 二哥(anh hai)…
3. Khi đứng trước lượng từ thì dùng “两”.
Ví dụ: 两张桌子,两条路…
4. Khi đứng trước “百”,“千”,“万”thì dùng được cả“二”và “两”.
Ví dụ: 二百,两百
5. Khi đưng trước lượng từ chỉ đơn vị đo lường như “尺”,“斤”… thì
dùng được cả hai.
Ví dụ: 两尺,二尺(hai thước), 两斤,二斤(hai cân)
Chú ý:
Trước đơn vị đo lường là “两” thì dùng “二”,không dùng“两
”.
Ví dụ: 二两人参(hai lạng nhân sâm)